BELEIDSPLAN STICHTING VAN HIER NAAR DAAR.

Op 2 maart 2015 werd in Nijmegen opgericht de stichting Van Hier naar Daar.
In dit beleidsplan wordt ingegaan op de geschiedenis en de wijze waarop doelstellingen gaan worden vertaald in beleid.


1. Geschiedenis
Aan de Hatertseweg nummer 400 te Nijmegen staat een schoolgebouw waarin voorheen het Flex college was gevestigd. Het is een schoolgebouw voorzien van werkplaatslokalen en een keuken voor de beroepsopleiding van leerlingen van de Kristallisscholen, in het algemeen leerlingen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het gebouw is in eigendom van de gemeente Nijmegen en de stichting Kristallis huurt het pand. Doordat de stichting Kristallis in financiële problemen is gekomen heeft uiteindelijk stichting Plureyn de activiteiten van de stichting Kristallis per 010715 overgenomen.
Vanuit de bedrijfsschool bestond en bestaat behoefte aan stageplaatsen voor leerlingen van de school. Om hierin te kunnen voorzien is Kristallis er toe overgegaan om ruimtes in het schoolgebouw tegen een vergoeding van energie- en andere kosten ter beschikking te gaan stellen aan kleine bedrijven. Het betreft dan bedrijven die enerzijds behoefte hebben aan mensen die eenvoudige handelingen met de hand en/of machines kunnen verrichten en anderzijds deze doelgroep een warm hart toedragen waar het de begeleiding hiervan op de eigen werkvloeren betreft. Deze begeleiding vindt plaats in afstemming met mensen van de bedrijfsschool.
Bedrijven die zich vestigden in het schoolgebouw zijn actief in de multimedeale media en print; metaal en metaalbewerking; autopoetserij; meubelmakerij; heregebruik van meubels uit de verzorging, opknap ervan en in- en verkoop tweedehands zorgmeubelen; koken op en ten behoeve van evenementen; fietsenmakerij en een nieuwsdesk.
Het idee om als ondernemer werk te maken van het begeleiden van mensen met een wat langere afstand tot de arbeidsmarkt zodat die zichzelf kunnen opwerken naar een eigen functie binnen de maakindustrie (dus waar dingen ook nog daadwerkelijk met de handen worden gemaakt/samengebouwd/gekookt/gerepareerd) en waar die dingen vervolgens de makers ervan reden kunnen geven tot trots op hetgeen men aldus bereikte en waaraan ook eigenwaarde en zelfvertrouwen kan worden ontleend, fascineerde enkele bedrijven en deze ondernemers gingen zich hierin verdiepen. In 2015 is de behoefte ontstaan om voor dit doel een eigen rechtspersoon op te gaan richten die namens en voor ondernemers in en buiten het gebouw zaken kan regelen omtrent erkenning, financiële afspraken en wat dies meer zij met instanties zoals de gemeente Nijmegen (mede namens andere binnen de WMO-regio gelegen gemeenten), UWV en begeleidingsinstanties.
Deze rechtspersoon zou op die manier de ondernemers moeten vrijwaren van al te veel administratieve en vergader beslommeringen en tegelijkertijd ook als spreekbuis namens hen kunnen optreden aangezien de ondernemers het gevoel hebben dat deze vorm van aanpak met heel veel korte directe lijnen niet alleen beter aansluit op de beleefwereld van de cursisten maar ook sneller kan leiden tot resultaat. Immers ondernemers kunnen nu elkaar veel makkelijker en in veel herkenbaardere termen kwaliteiten van cursisten benoemen en hierdoor ook zorgen van doorstroming van cursisten naar regulier werk.
Er is minder ambtelijke ondersteuning nodig en die steun die er nodig is wordt vooral in de rechtspersoon aangewend om zo ten dienste te komen voor de bedrijven zelf.
Uiteindelijk is gekozen voor de stichtingsvorm als vehikel.


2.Werkwijze.
Binnen de politieke werkelijkheid ook in deze regio en deze gemeente (Nijmegen) heeft de aanpak van met name de jeugdwerkloosheid vanouds een hoge prioriteit. Eenzelfde zorg en prioriteit wordt gevoeld ten aanzien van (voornamelijk) jongeren met een extra afstand tot de arbeidsmarkt alhoewel het niet alleen om jongeren gaat. Er kan ook gedacht worden aan mensen met een langere onderbreking van het arbeidsritme.
Tegelijkertijd blijken tot dusverre gehanteerde modussen niet die resultaten op te leveren waarvan eerder werd uitgegaan. Integendeel: de zich nu pas voorzichtig weer enigszins oprichtende economie maakt ondernemers nog steeds voorzichtig in het aannemen van nieuwe medewerkers en het aangaan van langer lopende verplichtingen.
Tegen deze achtergrond en de vaststelling van veel ondernemers dat opleidingen alleen onvoldoende in staat blijken te zijn om medewerkers af te leveren aan maakbedrijven die over een voldoende mate van technisch inzicht en bekwaamheid beschikken, is het juist heel interessant wanneer ondernemers mensen kunnen aanwerven die inmiddels al wel over die bekwaamheid en dat technisch inzicht beschikken en inmiddels ook al gewend zijn om binnen een bepaald stramien werkzaam te zijn, elke op een eigen wijze.
Dit maakt dat de lokale overheid thans positief staat ten opzichte van deze manier van werken en hieraan ook alle medewerking wenst te verlenen.
De samenwerkende bedrijven bieden werkstages aan op hun werkvloeren aan mensen met een extra afstand tot de arbeidsmarkt.
De stages worden steeds individueel ingericht en kennen daardoor ook verschillen in duur en intensiteit. Hiernaast bestaat de mogelijkheid om een stage ook te verleggen van het ene naar het andere bedrijf indien dit beter aansluit bij betrokkene.
Voor zover het aan de orde komt kan betrokkene nadien ook via het eigen netwerk van ondernemers in deze regio daardoor veel sneller en passender aan mogelijke nieuwe werkgevers worden voorgesteld. Hiertoe wordt ook gebruik gemaakt van een korte video van circa 30 seconden waarin betrokkene te zien is. De ervaring leert dat ondernemers op deze manier eerder het gevoel krijgen een goede beslissing te kunnen nemen dan aan de hand van allerlei formulieren en protocollen.


Dit leidt tot de volgende taakstelling voor de stichting (artikel 2 leden 1 en 2 statuten):
De stichting heeft ten doel het door jongeren en volwassenen met een extra afstand tot de arbeidsmarkt kunnen laten vervullen van een passende functie, bij voorkeur in de maakindustrie.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het aanbieden van leer- en scholingstrajecten door middel van stages in bedrijven aan jongeren en volwassenen met een extra afstand tot de arbeidsmarkt.


Dit vertaalt zich als volgt:
--de stichting van Hier naar Daar:
--treedt op namens en voor de bedrijven in de contacten verbonden aan het invullen van stageplaatsen met gemeente, UWV en begeleidingsinstellingen, door:
--de acquisitie hiervoor te doen;
--de feitelijke invulling mee vorm te geven door het onderhouden van contacten;
--te zorgen voor een virtueel stageverslagsysteem voor begeleiders;
--te zorgen voor administratieve verwerking van de stages;
--te zorgen voor de financiële afwikkeling van stages tussen bedrijven en derden;
--te zorgen voor kwaliteitsbehoud van de stages binnen de bedrijven;
--te zorgen voor mogelijkheden voor een goede begeleiding op de werkvloeren;
Het bestuur van de stichting treedt dus op als overlegpartner naar buiten toe en bespreekt met derden de financiële invulling van de overeengekomen stages.
Voor 2015 heeft de gemeente Nijmegen aangegeven dit jaar vooreerst als een soort van overgangsjaar te willen zien en daarom slechts specifiek voor dit jaar nog afspraken met de stichting te willen maken.
Heel concreet luidt de afspraak thans (210415) dat er in het derde en vierde kwartaal van 2015 telkens 6 stagiaires door de gemeente worden aangeboden waarvoor per kwartaal aan de stichting € 4.950,00 gaat worden betaald.
Met andere partijen bestaan op dit moment nog geen overeenkomsten.
Wel is bekend dat tenminste een ondernemer overeenkomsten die hij hoopt te gaan sluiten omtrent stages die via de stichting wilt laten beheren en uitvoeren.
Wel gaat de stichting zelf thans uit van een stagevergoeding ad € 30,00 per dag bij een stage van tussen de 2 en 4,5 uur per dag. Evenwel geldt ook dit bedrag voor 2015.
Een en ander leidt tot een begroting voor 2015 en later.

3.Begroting:
In het oprichtingsjaar 2015 zijn en zullen de navolgende kosten ontstaan:

Oprichtingskosten notaris: 900,00
Kamer van Koophandel 50,00
Drukwerk 200,00
Kantoorkosten 650,00
Representatie 800,00
Ontwikkeling dashboard 1.600,00
Onvoorzien en bankkosten 300,00
Doorvergoeding aan bedrijven 9.900,00
Totaal 14.400,00


Aan inkomsten staan vast:

2 Kwartalen ad 4,950 gemeente Nijmegen 9.900,00
Bijdrage bedrijven in kosten (4500:8x8) 4.500,00
Totaal 14.400,00


Van de inkomsten van de stages maakt de stichting gelden over naar de bedrijven waar de stages plaats vinden. Een en ander met hetzij verrekening van de te betalen bijdrage in de kosten, hetzij rechtstreeks indien de betreffende ondernemer er voor kiest om die bijdrage alvast ineens aan de stichting te voldoen.

Binnen het bestuur van de stichting wordt nagedacht over een verrekeningsnorm die recht doet aan alle voorkomende stagevormen en stageduur.

De stichting doet niet aan fondswerving en beheert dan ook geen ander vermogen dan dat hetgeen zelf wordt verworven ten dienste van de doelstelling.

Evenmin houdt de stichting zich bezig met beheer of exploitatie van enig gebouw. Het kantoor is gehuisvest binnen het schoolgebouw aan de Hatertseweg 400 in één van de daar ondergebrachte bedrijven. Indien er meer gelden worden ontvangen voor stages worden deze steeds door de stichting doorbetaald aan de bedrijven zodat die zich niet zelf met administratie hierover behoeven bezig te houden. Zij richten zich op hun bedrijfsaard en de begeleiding van de stagiaires op de werkvloeren. De stichting heeft niet het maken van winst ten doel en wenst slechts in eigen onderhoud te kunnen voorzien voor wat betreft de vaste kosten.

Hierop bestaat een voorlopige uitzondering: Binnen de ondernemersgroep bestaat nu al een zekere interesse om indien mogelijk iets te gaan doen in de richting van de exploitatie en beheer van het schoolgebouw aan de Hatertseweg 400. Het is bekend dat de huidige huurovereenkomst tussen Kristallis en de gemeente Nijmegen in 2017 afloopt en het is nu nog geheel onbekend of er dan vanuit Kristallis/Plureyn nog veel belangstelling zal bestaan voor het hele pand als zodanig aangezien er nu reeds wordt gewerkt aan een geografische herschikking van taken binnen de gemeente Nijmegen. Mochten de ondernemers hier belangstelling voor hebben wil de stichting wel optreden als bestuur van een nieuwe rechtspersoon speciaal hiervoor. Hiertoe wil het bestuur wel tot de oprichting van een afzonderlijke stichting overgaan en daartoe wil het bestuur een som ad € 1.000,00 reserveren voor notariskosten.

In 2016 zal de financiële inrichting van de stichting in principe hetzelfde blijven zij het dat er dan globaal 3 soorten van inkomstenstromingen verwacht kunnen worden, te weten van de gemeente Nijmegen van UWV van andere begeleidingsorganisaties.

In alle gevallen voert de stichting deze bedragen af aan de deelnemende bedrijven en int de stichting van hen een bijdrage aan de vaste jaarlijkse kosten waaronder ook het in de lucht houden van het dashboard, zijnde het virtuele volgsysteem voor begeleiders van de verrichtingen van de stagiaires. Op deze manier kan ook worden bewerkstelligd dat zowel stagiaires als bedrijven zo min mogelijk in hun dagelijkse routine worden gestoord als het om het vaststellen van de resultaten van de stages gaat. Door de bedrijven worden vooraf per stage competenties bepaald en via de stichting wordt het behalen hiervan in een nog te vervolmaken website vastgelegd.

Ook doet de stichting aan kwaliteitsbewaking voor en namens de bedrijven en zal er waar nodig aan kennisverbreding worden gedaan voor de ondernemers.

Nijmegen, 21 april 2015


2015 terugblik en vooruitblik op 2016.
2015 Is voor de stichting een jaar geweest waarin zowel meewerkende bedrijven als ook de stichting ervaring hebben opgedaan met de uitvoering van onze plannen het bieden van stageplaatsen aan mensen met een extra afstand tot de arbeidsmarkt.

Deze plaatsen zijn te vinden in de met de stichting samenwerkende bedrijven die zich kenmerken door zowel de wens om in hun bedrijven zulke stageplaatsen aan te bieden en de omstandigheid dat er in die bedrijven relatief ambachtelijk pleegt te worden gewerkt.

Samenwerking met het regionaal werkbedrijf Rijk van Nijmegen (een samenwerking van gemeentes in deze regio en het UWV) heeft ertoe geleid dat een aantal cliënten van het werkbedrijf bij de bedrijven stageplaatsen hebben kunnen vinden en innemen en deels nu nog innemen en mede hierdoor verder aan zichzelf hebben kunnen werken en ervaring hebben kunnen opdoen. In 2015 heeft de stichting dat kunnen vorm geven in nauwe samenwerking met medewerkers van het regionaal werkbedrijf en wij willen daar ook in de toekomst graag mee verder gaan.

Om die reden is het ook zowel aangenaam als een bevestiging dat vanuit de gemeente Nijmegen besloten is om in 2016 de samenwerking met de stichting voort te zetten op dit pad waarin opgedane ervaringen ook kunnen worden verwerkt.


Hiernaast hebben we ook steeds samen gewerkt met Kristallis-Plureijn om leerlingen van de opleiding stagemogelijkheden te bieden binnen de bedrijven ook al is dit iets tussen de bedrijven en de school.


Tenslotte zijn er contacten gelegd met andere instellingen in deze regio zoals bijvoorbeeld de stichting Moria, stichting Onderdak en Labyrint Zorg BV waaruit plaatsingen volgden al dan niet binnen de overeenkomst tussen het regionaal werkbedrijf.


In 2016 willen we uiteraard op deze weg voort gaan maar ook willen we met meerdere bedrijven gaan samenwerken ook wanneer die bedrijven niet gevestigd zijn aan de Hatertseweg 400 waar ook de stichting is gehuisvest. We denken dan aan bedrijven in de metaalsector, in de dienstverlening en in de detailhandel in de regio en willen daarmee in 2016 dan ook contacten aanknopen. Hiernaast willen we ook de begeleiding binnen de bedrijven van stagiaires verder uitbouwen binnen de criteria zoals die ook door het regionaal werkbedrijf worden gehanteerd en ontwikkeld.

Nijmegen, 30 december 2015